Calendari de dies inhàbils

* Els dies marcats amb aquest estil són inhàbils

Llistat de dies inhàbils

  • Tots els diumenges

De conformitat amb l'article de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, EMATSA fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l'any 2015.

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (art. 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i quan no siguin festius.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica